Internet Explorer 6, 7 en 8 worden niet meer ondersteund We ondersteunen de verouderde versies van de webbrowser Internet Explorer niet meer.
Gebruikt u toch nog een verouderde versie? Stap dan zo snel mogelijk over naar een recentere versie van Internet Explorer of een andere browser.
Hoe kan ik de versie van mijn browser opzoeken?

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden ( laatste update 10.08.2017 )

 

1. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van die van de koper zelf. De koper bevestigt de toepassing van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

2. De inlichtingen die in onze catalogi, folders en/of prospectus staan, alsook elk voorstellingsdocument, hebben geen indicatieve waarde en binden ons niet.

3. Alle bestellingen die door de koper worden geplaatst, na een geschreven of mondeling aanbod en aan de juiste voorwaarden, verbinden de partijen, behalve als wij binnen 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling een aangetekende brief sturen met de nietigverklaring van de bestelling.

4. De studies, plannen en rekeningen die ter beschikking van de koper worden gesteld, blijven onze exclusieve eigendom. Elke imitatie, reproductie, kopie of gebruik zijn verboden, tenzij er voorafgaand schriftelijke toestemming werd voor gegeven. Meer algemeen geven de huidige algemene voorwaarden geen enkele titel van intellectuele en/of industriële eigendom op onze goederen aan de koper.

5. De goederen worden geleverd op de zetel van onze vennootschap. Bij afwijking van deze regel wordt het transport uitgevoerd op risico van de koper, zelfs als gebeurt de verzending portvrij en buiten België. Als de bestelde goederen te laat in ontvangst wordt genomen, en na een ingebrekestelling, hebben wij de toestemming om maandelijkse opslagkosten aan te rekenen (prorate temporis) tot een bedrag van 20 euro /m3. De levertermijnen zijn louter indicatief en binden ons niet. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot een schadevergoeding, noch tot de ontbinding van het contract. Toevallige omstandigheden, gevallen van overmacht en willekeurige maatregelen. als ze een tijdelijk of definitief obstakel vormen voor de uitvoering van het contract, schorten onze verplichtingen op, of verminderen onze verplichtingen, en ontdoen ons van elke aansprakelijkheid of elke schade die eruit kan voortvloeien. Worden beschouwd als geval van overmacht in hoofde van de verkoper: oorlogen, burgeropstanden en dergelijke, beslissingen of handelingen van publieke autoriteiten, algemene stakingen of lock-out, vakbondsproblemen, vertragingen te wijten aan de constructeurs, leveranciers, transporteurs, brand, epidemieën, of elke andere oorzaak buiten onze wil om, deze opsomming is niet volledig.

6. Elke klacht betreffende de goederen of facturen moet per aangetekende brief worden geformuleerd, binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of facturen, afhankelijk van het geval. Onze goederen worden geleverd met de toegestane toleranties voor commercieel gebruik en volgens de garanties de facto en de jure. Ze kunnen in deze mate geen aanleiding geven tot klachten. In geval van terugname van de goederen in het kader van de garantie, dan worden de bijbehorende kosten (zoals transport, plaatsing, handarbeid, etc.) niet terugbetaald aan de koper. We nemen geen enkele indirecte aansprakelijkheid op ons, zoals voor verlies van omzet of andere. Bovendien cal onze aansprakelijkheid in elk geval worden beperkt tot het totaalbedrag van de bestelling, intrest en kosten.

7. Al onze facturen moeten worden betaald binnen 8 tot 10 dagen na ontvangst van factuur, zonder korting. te 3012 Wilsele, 662 Aarschotsesteenweg. Behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijking, is de bestelling onderworpen aan de betaling van een voorschot van minimum 15%, behalve voor sauna's en baden waarvoor een voorschot van minstens 30% van de bestelling wordt gevraagd. Als de koper de bestelling annuleert dan is hij, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd van 30% van het totaalbedrag van de bestelling. Facturen die niet werden betaald bij hun vervaldatum worden van rechtswege verhoogd, en zonder ingebrekestelling, met een intrest van 1% per maand. Bovendien worden ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 25 euro als strafbepaling. We behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen zonder voorafgaand bericht, zelfs na afsluiting van het contract, en dit volgens de prijsfluctuaties die warden opgelegd door de fabrikanten, belastingen en rechten of volgens eender welke andere oorzaak buiten onze wil om. In geval van prijsstijging cal de koper de mogelijkheid hebben om van zijn bestelling af te zien, middels een schriftelijke melding van afstand per aangetekende brief binnen acht dagen van de datum waarop de prijswijziging werd meegedeeld.

8. De goederen blijven eigendom van onze vennootschap zolang het totaalbedrag van de bestelling niet werd betaald, inclusief de accessoires, eventuele kosten, intresten en bode. Toch wordt de last van de risico's overgedragen op de koper vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen in onze lokalen.

9. We behouden ons het recht voor, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van een verkoop, om van de koper een reële of persoonlijke garantie te eisen van de goede naleving van zijn verplichtingen. De weigering om aan deze voorwaarde te voldoen, geeft ons het recht om de volledige verkoop te annuleren, of indien nodig, het deel van de verkoop dat nog most worden uitgevoerd, en. in elk geval, om de hele levering op te schorten. In geval van onvermogen of stopzetting van betalingen van de koper, cal onze vennootschap het recht hebben om de bestelling van rechtswege op te zeggen en dit zonder ingebrekestelling. In dat geval cal het voorschot toch worden terugbetaald aan de koper binnen 15 dagen na de opzegging van de bestelling.

10. De eventuele nietigheid van een hele of een gedeelte van een clausule in deze algemene voorwaarden cal geen enkel gevolg hebben wat de geldigheid van de andere clausules en van de juridische handeling waarop ze betrekking heeft, betreft.

11. De huidige bestelling is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting, van welke aard ook, tussen partijen cal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel en met name, van het vredegerecht van het 1ste kanton van Leuven.